ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
1  โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม.เขต 18 ชลบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
2  โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
3  โรงเรียนอรัญประเทศ สพม.เขต 7 สระแก้ว โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
4  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ สพป.กำแพงเพชร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
5  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า สพป.นครสวรรค์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
6  โรงเรียนบ้านในสอย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
7  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
8  โรงเรียนบ้านโนนแท่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
9  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
10  โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
11  โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง สพม.เขต 3 นนทบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
12  โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
13  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
14  โรงเรียนบ้านตาล สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
15  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
16  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
17  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก สพป.สกลนคร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
18  โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
19  โรงเรียนบ้านยางทะเล สพป.บุรีรัมย์ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
20  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
21  โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
22  โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
23  โรงเรียนบ้านโชคกราด สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
24  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.เชียงราย เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
25  โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
26  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม.เขต 5 ลพบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
27  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
28  โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
29  โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป.ขอนแก่น เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
30  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สพป.บึงกาฬ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
31  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม.เขต 3 พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
32  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
33  โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.อุบลราชธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
34  โรงเรียนสตรียะลา สพม.เขต 15 ยะลา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
35  โรงเรียนมิตรภาพ20 สพป.จันทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
36  โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 19 เลย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
37  โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป.อุบลราชธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
38  โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
39  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
40  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
41  โรงเรียนวัดหัวควน สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
42  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27  โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
43  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน สพป.หนองบัวลำภู เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
44  โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) สพป.สุพรรณบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
45  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
46  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป.นครพนม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
47  โรงเรียนบ้านยา สพป.อุดรธานี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2550
48  โรงเรียนบ้านยางงาม สพป.สงขลา เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
49  โรงเรียนบ้านดอนซาก สพป.นครปฐม เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
50  โรงเรียนบ้านท่าเสา สพป.ระยอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
51  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
52  โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม.เขต 36 เชียงราย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
53  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 สพป.นครราชสีมา เขต7 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
54  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
55  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น สพป.อุบลราชธานี เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
56  โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.อุบลราชธานี เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
57  โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
58  โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
59  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 มหาสารคาม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
60  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย สพป.นครปฐม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
61  โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
62  โรงเรียนบ้านนายอ สพป.สกลนคร เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
63  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นครสวรรค์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
64  โรงเรียนวัดหนองมะขาม สพป.นครสวรรค์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
65  โรงเรียนบ้านป่าวิไล(สโมสรไลออนส์จันทบุรีอุปถัมภ์) สพป.จันทบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
66  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
67  โรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม.เขต 8 ราชบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
68  โรงเรียนรัตนบุรี สพม.เขต 33 สุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
69  โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม.เขต 5 ชัยนาท โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
70  โรงเรียนกัลยานิวัฒนา ๑ สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
71  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209 สพป.มหาสารคาม เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
72  โรงเรียนบ้านนกงาง สพป.ระนอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
73  โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.นครราชสีมา เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
74  โรงเรียนถ่อนวิทยา สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
75  โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.เชียงราย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
76  โรงเรียนวันครู 2502 สพป.นครราชสีมา เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
77  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป.นครราชสีมา เขต7 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
78  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม.เขต 5 ลพบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
79  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
80  โรงเรียนบ้านปอบิด สพป.นครราชสีมา เขต6 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
81  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
82  โรงเรียนบ้านหัวรัง สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
83  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม.เขต 22 นครพนม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
84  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
85  โรงเรียนบ้านนาแค สพป.อุดรธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
86  โรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
87  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป.อุดรธานี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
88  โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม.เขต 5 อ่างทอง โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
89  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
90  โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ สพม.เขต 13 กระบี่ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
91  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป.ยโสธร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
92  โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป.ลำพูน เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
93  โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
94  โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
95  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) สพป.นนทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
96  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
97  โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป.อุบลราชธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
98  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม.เขต 5 สิงห์บุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
99  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) สพป.นนทบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
100  โรงเรียนบ้านดอนยาว สพป.บุรีรัมย์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559


ทั้งหมด 733 รายการ 1 / 8
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู