โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,783
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,572
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,961
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,899
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,958
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,859
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,683
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
423
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
372
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
56
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,783
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,424
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
17
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,219
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
37
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
132
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,541
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
25
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,862
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,748
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
6
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,156
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,195
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
21
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,999
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,447
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
39
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,617
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,874
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
21
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,564
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,528
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
52
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
51,354
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
51,978
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
870
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
23,287
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 10:35:43
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  บ้านสะแบง สพป.อุดรธานี เขต3 20 มีนาคม 2562 10:35:43
2  ชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 19 มีนาคม 2562 21:34:57
3  โรงเรียนวัดเนินสัก สพป.ชลบุรี เขต1 18 มีนาคม 2562 16:17:10
4  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านดอนยางเดี่ยว สพป.อุดรธานี เขต3 18 มีนาคม 2562 14:52:53
5  บ้านเขาอำนวยสุข สพป.ชลบุรี เขต2 18 มีนาคม 2562 07:13:41
6  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 22:03:31
7  โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:55:54
8  โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:20:09
9  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ สพป.ชลบุรี เขต2 17 มีนาคม 2562 10:16:30
10  โรงเรียนวัดลอน สพป.พัทลุง เขต2 15 มีนาคม 2562 14:53:24
11  บ้านดงยางพรพิบูลย์ สพป.อุดรธานี เขต3 15 มีนาคม 2562 08:35:32
12  โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 18:51:47
13  โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 18:39:32
14  โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด สพป.อุดรธานี เขต1 14 มีนาคม 2562 12:41:55
15  บ้านซำป่รัง สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:08:14
16  โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:07:17
17  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 11:01:07
18  ชุมชนสะงวย สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:17:30
19  โรงเรียนบ้านซำป่าหัน สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:09:33
20  บ้านนางิ้ว สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 10:07:15
21  บ้านกำแมดคำเจริญ สพป.อุดรธานี เขต3 14 มีนาคม 2562 09:47:49
22  โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 22:26:05
23  บ้านหนองเต่าดอนหายโศก สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 21:59:33
24  บ้านหนองนกทา สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 21:04:10
25  บ้านหัวดงยาง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 17:12:05
26  บ้านดงยาง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:59:22
27  โรงเรียนบ้านอ้อมกอ "ประชาสามัคคี" สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:40:33
28  บ้านดงบากโนนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 16:14:19
29  บ้านหนองแซง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:27:03
30  บ้านหันน้อย สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:24:44
31  โรงเรียนบ้นเรืองชัย สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 15:04:06
32  โรงเรียนบ้านดงวังพัง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 14:51:24
33  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 14:20:26
34  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:54:50
35  โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:28:06
36  โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 11:20:25
37  บ้านคำม่วง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 10:45:42
38  โรงเรียนชุมชนวังทอง สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 10:10:42
39  บ้านบ่อน้ำ สพป.ลพบุรี เขต2 13 มีนาคม 2562 09:24:07
40  โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ สพป.อุดรธานี เขต3 13 มีนาคม 2562 06:18:54
41  บ้านโพนงาม สพป.อุดรธานี เขต3 12 มีนาคม 2562 21:24:27
42  โรงเรียนบ้านสายสนอง สพป.สุรินทร์ เขต2 11 มีนาคม 2562 11:14:16
43  โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ สพป.จันทบุรี เขต2 8 มีนาคม 2562 11:09:06
44  บ้านโคกกลาง สพป.ลพบุรี เขต2 7 มีนาคม 2562 09:33:00
45  โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.ลพบุรี เขต2 6 มีนาคม 2562 08:51:59
46  โรงเรียนบ้านคลอง สพป.ลพบุรี เขต2 5 มีนาคม 2562 13:19:22
47  โรงเรียนวัดหอกลอง สพป.พิษณุโลก เขต3 4 มีนาคม 2562 22:34:02
48  บ้านหนองไผ่ สพป.นครสวรรค์ เขต3 25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:24
49  ห้วยยาวพิทยาคม สพม.เขต 41 25 กุมภาพันธ์ 2562 10:20:57
50  โรงเรียนบ้านวังมน สพป.หนองคาย เขต1 21 กุมภาพันธ์ 2562 03:16:40
51  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู สพป.ราชบุรี เขต1 19 กุมภาพันธ์ 2562 10:49:04
52  บ้านใหม่วารีเย็น สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 มกราคม 2562 16:41:25
53  โรงเรียนเกาะสมุย สพม.เขต 11 25 มกราคม 2562 13:42:07
54  ชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป.ลำพูน เขต2 17 มกราคม 2562 11:25:08
55  โรงเรียนบ้านเนินถาวร สพป.ชลบุรี เขต2 14 มกราคม 2562 10:58:18
56  บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 2 มกราคม 2562 11:24:03
57  โรงเรียนบ้านยางบึง สพป.อุดรธานี เขต1 27 ธันวาคม 2561 12:00:09
58  โรงเรียนบ้านโสกสนวน สพป.นครราชสีมา เขต6 24 ธันวาคม 2561 13:59:40
59  โรงเรียนบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต1 19 ธันวาคม 2561 10:40:00
60  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านหนองตะไก้ (อุดรธานี) สพป.อุดรธานี เขต1 11 ธันวาคม 2561 11:37:04
61  โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต1 7 ธันวาคม 2561 13:40:12
62  โรงเรียนบ้านนาทาม สพป.อุดรธานี เขต1 6 ธันวาคม 2561 13:32:54
63  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 4 ธันวาคม 2561 10:56:36
64  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง สพป.อุดรธานี เขต1 3 ธันวาคม 2561 13:47:30
65  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว สพป.อุดรธานี เขต1 3 ธันวาคม 2561 13:21:34
66  บ้านหนองเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 29 พฤศจิกายน 2561 14:17:49
67  โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม.เขต 25 21 พฤศจิกายน 2561 15:42:29
68  ราชานุบาล สพป.น่าน เขต1 29 ตุลาคม 2561 13:47:20
69  โรงเรียนบ้านปากสระ สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2561 23:43:22
70  โรงเรียนบ้านนาเชือก สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 23:37:53
71  โรงเรียนบ้านนาสะเดา สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 23:25:23
72  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 22:56:58
73  โรงเรียนบ้านนาขาม สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 22:44:49
74  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 15 กันยายน 2561 22:10:54
75  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 22:04:54
76  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:26:20
77  บ้านนาหนาด สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:24:56
78  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:21:19
79  บ้านดงมะเอก สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:09:27
80  โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:56:33
81  บ้านดอนดู่ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:47:39
82  บ้านโพนทัน สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:20:36
83  บ้านนาหลวง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:14:08
84  บ้านจอมมณี สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:13:10
85  บ้านจรุกเตย สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:06:16
86  บ้านทรายมูลคำผักแพว สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:50:53
87  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:44:20
88  นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:35:00
89  ชุมชนนามนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:05:03
90  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 18:37:25
91  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 17:16:01
92  บ้านหนองกกคูณ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 16:59:14
93  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 16:58:12
94  โรงเรียนวัดสว่าง สพป.อ่างทอง เขต1 15 กันยายน 2561 16:43:01
95  โรงเรียนบ้านคับพวง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 16:30:31
96  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 15:51:21
97  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 14:59:24
98  โรงเรียนบ้านปากบัง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 14:00:35
99  บ้านหนองหอยคำอ้อม สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 13:09:15
100  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณประสาทศิลป์) สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 12:27:17


ทั้งหมด 22,783 รายการ 1 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู