1. ภาคสงฆ์
  คณะสงฆ์ภาค 1
514
  คณะสงฆ์ภาค 2
770
  คณะสงฆ์ภาค 3
909
  คณะสงฆ์ภาค 4
1344
  คณะสงฆ์ภาค 5
1046
  คณะสงฆ์ภาค 6
1126
  คณะสงฆ์ภาค 7
745
  คณะสงฆ์ภาค 8
2163
  คณะสงฆ์ภาค 9
1853
  คณะสงฆ์ภาค 10
1599
  คณะสงฆ์ภาค 11
2590
  คณะสงฆ์ภาค 12
716
  คณะสงฆ์ภาค 13
680
  คณะสงฆ์ภาค 14
1194
  คณะสงฆ์ภาค 15
873
  คณะสงฆ์ภาค 16
759
  คณะสงฆ์ภาค 17
273
  คณะสงฆ์ภาค 18
607
     
2. ผู้ให้ข้อมูล
  ศึกษานิเทศก์
598
  นักวิชาการ
44
  ผู้บริหารสถานศึกษา
3396
  ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ
12597
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
3128
     
3. ประเภทโรงเรียน
  โรงเรียนวิถีพุทธ
16084
  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
0
  โรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสา
0
  โรงเรียนดีศรีตำบล
0
  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
0
  โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
0
     
4. ความพึงพอใจในความสำเร็จ ในการพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ๑๙ ประการ
  มากที่สุด
3616
  มาก
10949
  ปานกลาง
4887
  น้อย
277
  น้อยที่สุด
34
     
5. ผลของอัตลักษณ์วิถีพุทธ ๒๙ ประการต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักเรียน
  มากที่สุด
4268
  มาก
11609
  ปานกลาง
3695
  น้อย
175
  น้อยที่สุด
16
     
6. ความเหมาะสมของปริมาณงานอัตลักษณ์วิถีพุทธ ๒๙ ประการ
  มากที่สุด
3244
  มาก
11473
  ปานกลาง
4826
  น้อย
202
  น้อยที่สุด
18
     
7. การยอมรับครู ผู้บริหาร และนักเรียนต่ออัตลักษณ์วิถีพุทธ 29 ประการ
  มากที่สุด
4269
  มาก
11596
  ปานกลาง
3662
  น้อย
219
  น้อยที่สุด
17
     
8. การสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  มากที่สุด
4070
  มาก
9593
  ปานกลาง
4898
  น้อย
1024
  น้อยที่สุด
178
     
9. การสื่อสารและการให้ข่าวสารข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แก่โรงเรียนวิถีพุทธอย่างยังยืน
  มากที่สุด
2618
  มาก
9234
  ปานกลาง
6559
  น้อย
1207
  น้อยที่สุด
145
     
10. ข้อเสนอแนะและการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธอย่างยังยืน
  โรงเรียนที่แสดงความคิดเห็น
5817
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู