ดาวโหลดเอกสารเงื่อนไขการรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๖

ดาวโหลดเอกสารด้านล่าง

       
เงื่อนไขการรับรางวัล
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
          ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ(ระบุ).................................................นามสกุล...................................
ตำแหน่ง..................................โรงเรียน........................................สังกัด...............................................................
จังหวัด.................................................................................เป็นตัวแทนรับรางวัล
          ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงในการรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
          ๑. จะปรับเพิ่มให้มีคำว่า “วิถีพุทธ” ในปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
          ๒. จะจัดฝึกอบรมผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยในการดำเนินงานวิถีพุทธ
          ๓. จะรับการประเมินเพื่อรักษาสถานภาพต่อไปการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำต่อเนื่อง ๓ ปี โดยคณะประเมินติดตามและเมื่อผ่านการประเมินมา ๓ ปีตามเกณฑ์แล้วจึงจะเป็นวิถีพุทธชั้นนำ อย่างยั่งยืน
          ๔. จะให้บุคลากรทั้งโรงเรียนร่วมอบรมวิปัสสนากรรมฐานปีละ ๑ ครั้ง โดยใช้พระวิปัสสนาจารย์จากสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
          ๕. จะให้นักเรียนทั้งโรงเรียนอบรมคุณธรรมปีละ ๑ ครั้ง โดยใช้พระวิทยากรจากสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
          เพื่อแสดงความตั้งใจในการดำเนินการตามข้อตกลงนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงนามในข้อตกลงนี้ โดยมีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป
 
 
ลงนาม....................................................
(............................................................)
ตำแหน่ง..........................................................
โรงเรียน........................................................................
วันที่.................................................................
 
 
 
 
ลงนาม....................................................
(............................................................)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (66.38 kb)

เขียนเมื่อ 25 กันยายน 2558 | อ่าน 2563
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 1708
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
4/6/2561
เปิดอ่าน 3396
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 3279
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/9/2560
เปิดอ่าน 3212
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/9/2560
เปิดอ่าน 2808
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/2/2560
เปิดอ่าน 3325
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/2/2560
เปิดอ่าน 2965
 
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
16/1/2560
เปิดอ่าน 2396
 
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
2/11/2559
เปิดอ่าน 2335
 
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
17/9/2559
เปิดอ่าน 3791
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู