คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
ค่ายคุณธรรม ไม่ระบุ 12/6/2562 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน ไม่ระบุ 12/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัสติดตามที่ต่าง ๆ ไม่ระบุ 12/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 12/6/2562
ทำบุญตักบาตรที่โรงเรียน ไม่ระบุ 12/6/2562 โรงเรียนบ้านนาโนน
รายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 12/6/2562 โรงเรียนบ้านเขตเมือง
แบบรายงานผล 29 ประการ แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 11/6/2562 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร
จิตอาสา ไม่ระบุ 11/6/2562 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม)
กิจกรรมหน้าเสาธง ไม่ระบุ 11/6/2562 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม)
ถวายเทียนพรรษา ไม่ระบุ 11/6/2562 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3 (บ้านใหม่เกษม)
แบบที่ 1.1 ไม่ระบุ 11/6/2562 โรงเรียนบ้านห้วยตอ
จิตอาสาทำความสะอาดวัดบำเพ็ญประโยชน์ ไม่ระบุ 10/6/2562 โรงเรียนบ้านน้ำคำ
ตารางการสรุปผลการประเมินในแต่ละปีคะ ไม่ระบุ 10/6/2562 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
โรงเรียนบ้านหนองแสง ไม่ระบุ 10/6/2562 โรงเรียนบ้านหนองแสง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลต่อการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่ระบุ 10/6/2562 โรงเรียนวัดนานอน
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 10/6/2562 โรงเรียนบ้านป่าหวาย
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 10/6/2562 โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
การสวดมนต์และอบรมประจำสัปดาห์ ไม่ระบุ 10/6/2562 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช
การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่โรงเรียน ไม่ระบุ 10/6/2562 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช
การประเมินตนเอง 29 ประการ ไม่ระบุ 10/6/2562 โรงเรียนบ้านนาสีนวล
แบบที่ 1.1 เอกสารอ้างอิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ระบุ 9/6/2562 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง
มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนประชุมทุกครั้ง ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่น ความรู้สึกที่ได้ทำความดี ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ไม่ดุด่านักเรียน ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ประหยัดออม ถนอมใช้เงินและสิ่งของ ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
รักษาศีล 5 ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
นักเรียน ครู และผู้บริหาร ทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
นักเรียน ครู และผู้บริหาร ทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด เดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ครูพานักเรียนทำโครงงานคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนเช้า-บ่ายทั้งนักเรียนและครู ไม่ระบุ 8/6/2562 โรงเรียนพบพระวิทยาคม

ทั้งหมด 54 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ..
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู