จองการอบรมและปฏิบัติธรรม
 
ดาวน์โหลดเอกสารการจองอบรม
เมื่อผู้บริหารลงนามแล้ว ให้สแกนส่งมาทางอีเมล์
mcukaiwaisai@gmail.com
พระมหาวิชาญ สุวิชาโน charnb008@gmail.com
พระณรงค์เดช อธิมุตโต stain2548@hotmail.com โทร. 08 1446 5095
คุณราตรี รัตนโสภา ch.koki2555@gmail.com
ข้อมูลหน่วยงาน/องค์กรที่จองอบรม
หน่วยงาน/องค์กร:
*
   
ที่อยู่  
เลขที่:
หมู่ที่:
หมู่บ้าน:
ตรอก/ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: *
อำเภอ/เขต: *
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์: *
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
ผู้ประสานงาน  
ชื่อ-นามสกุล: *
โทรศัพท์: *
อีเมล์: *
กรุณาใช้อีเมล์ที่มีอยู่จริง เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากพระอาจารย์
หากไม่มีอีเมล์ กรุณาสมัครที่นี่
Facebook:
ไลน์ ไอดี:
ประเภทผู้อบรม
นักเรียน
นักศึกษา
ครู-อาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่นๆ  
หลักสูตร
เลือกหลักสูตร:
พระวิทยากรที่ต้องการ:
รูป *
วันที่อบรม
วันเริ่มต้น:
วันสิ้นสุด:
รวมระยะเวลา: วัน
เวลา: เช่น 09.00 น.-19.00 น. เป็นต้น
ข้อมูลเบื้องต้นและวัตถุประสงค์เด่นชัดในการจัดอบรม
  กรุณาระบุวัตถุประสงค์อย่างน้อย 1 ข้อ
ข้อที่ 1. *
ข้อที่ 2.
ข้อที่ 3.
สถานที่ต้องการจัดอบรม
 
มหาจุฬาฯ วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๓๙๐ โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๓๔
ในการติดต่อเพื่อจัดกิจกรรม โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1.ให้หน่วยงาน/สถาบัน/สถานศึกษา ติดต่อประสานงานในการจองสถานที่และค่าใช้จ่ายบำรุงสถานที่ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือจะขอลดหย่อนตามที่ตกลงกันกับ กลุ่มงานอาคารสถานที่ พระมหาแสงสุรีย์  ธีรภทฺโท โทรศัพท์ 
 085-4432823   ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
2.เมื่อตกลงเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายแล้ว ให้ประสานงานกับ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม เพื่อจัดกิจกรรม และหารือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาหาร วิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากข้อ 1 กับ น.ส.ราตรี รัตนโสภา กลุ่มงานบริการฝึกอบรม โทร.086-3662969
3.ติดต่อพระวิทยากร เพื่อจัดทำตารางกำหนดการอบรม การเตรียมตัวและสิ่งที่ฃดเง้นและต้องปฏิบัติ เพื่อแจ้งแก่ผู้เข้ารับการอบรมต่อไป
มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
วัดอโยธยา ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน แม่ชีสิริ กรินชัย อ.เมือง จ.สุรินทร์
วัดใหม่ห้วยลึก ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง นครปฐม
กำหนดเอง โปรดระบุ
 
พระวิทยากรที่ติดต่อประสานงาน (ถ้าทราบ)
พระวิทยากร:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู