ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
801  โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย สพป.ตรัง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
802  โรงเรียนบ้านไดลึก สพป.พิจิตร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
803  โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม.เขต 9 นครปฐม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
804  โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
805  โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป.สงขลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
806  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
807  โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
808  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง สพป.พะเยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
809  โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
810  โรงเรียนวัดวังเป็ด สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
811  โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.เขต 30 ชัยภูมิ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
812  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
813  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
814  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
815  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี สพม.เขต 5 ลพบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
816  โรงเรียนวัดหวัง สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
817  โรงเรียนวัดถอนสมอ สพป.สิงห์บุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
818  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
819  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย สพป.เชียงราย เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
820  โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
821  โรงเรียนอนุบาลเลย สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
822  โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
823  โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) สพป.สงขลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
824  โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
825  โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
826  โรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
827  โรงเรียนบึงกาฬ สพม.เขต 21 บึงกาฬ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
828  โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
829  โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
830  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป.ชลบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
831  โรงเรียนบ้านคลองลอย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
832  โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สพป.สระบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
833  โรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
834  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย สพป.ลำพูน เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
835  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
836  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
837  โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป.มหาสารคาม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
838  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป.ชลบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
839  โรงเรียนบ้านน้ำแคม สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
840  โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.เพชรบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
841  โรงเรียนวัดศรีล้อม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
842  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
843  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
844  โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
845  โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
846  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21 บึงกาฬ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
847  โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
848  โรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯ สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
849  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
850  โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
851  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
852  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง สพป.พิจิตร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
853  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง สพป.พิจิตร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
854  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
855  โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชุมพร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
856  โรงเรียนบีกริม สพป.สระแก้ว เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
857  โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
858  โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
859  โรงเรียนบ้านหมากหัววัง สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
860  โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
861  โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สพม.เขต 9 นครปฐม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
862  โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
863  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป.สงขลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
864  โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม.เขต 17 จันทบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
865  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สพม.เขต 31 นครราชสีมา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2550
866  โรงเรียนบ้านกองทูล สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
867  โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
868  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
869  โรงเรียนวัดอบทม สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
870  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
871  โรงเรียนบ้านโคกตีเต สพป.นราธิวาส เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
872  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
873  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
874  โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
875  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
876  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
877  โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป.พิจิตร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
878  โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
879  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
880  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
881  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป.สุพรรณบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
882  โรงเรียนอนุบาลวังไทร สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
883  โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
884  โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
885  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
886  โรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
887  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า สพป.ปัตตานี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
888  โรงเรียนบ้านวังรี สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
889  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2550
890  โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
891  โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
892  โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
893  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
894  โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
895  โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
896  โรงเรียนบ้านปากปาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
897  โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม.เขต 33 สุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
898  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
899  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป.ระยอง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
900  โรงเรียนบ้านป่าจี้ สพป.ลำพูน เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559


ทั้งหมด 931 รายการ 9 / 10
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู