ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธแก่โรงเรียนอื่น ต่อไป
      บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้โรงเรียน ต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด ประเภทโรงเรียน
801  โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
802  โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย สพป.ตรัง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
803  โรงเรียนบ้านไดลึก สพป.พิจิตร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
804  โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม.เขต 9 นครปฐม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
805  โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
806  โรงเรียนบ้านนาม่วง สพป.สงขลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
807  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
808  โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
809  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง สพป.พะเยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
810  โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
811  โรงเรียนวัดวังเป็ด สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
812  โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม สพม.เขต 30 ชัยภูมิ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
813  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
814  โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
815  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
816  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี สพม.เขต 5 ลพบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
817  โรงเรียนวัดหวัง สพป.พัทลุง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
818  โรงเรียนวัดถอนสมอ สพป.สิงห์บุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
819  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
820  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย สพป.เชียงราย เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
821  โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
822  โรงเรียนอนุบาลเลย สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
823  โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
824  โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) สพป.สงขลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
825  โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
826  โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
827  โรงเรียนบ้านกกจั่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
828  โรงเรียนบึงกาฬ สพม.เขต 21 บึงกาฬ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
829  โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
830  โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
831  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป.ชลบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
832  โรงเรียนบ้านคลองลอย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
833  โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สพป.สระบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
834  โรงเรียนวัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
835  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย สพป.ลำพูน เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
836  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
837  โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
838  โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป.มหาสารคาม เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
839  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป.ชลบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
840  โรงเรียนบ้านน้ำแคม สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
841  โรงเรียนบ้านหนองรี สพป.เพชรบุรี เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
842  โรงเรียนวัดศรีล้อม สพป.เชียงใหม่ เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
843  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
844  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
845  โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
846  โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
847  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 21 บึงกาฬ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
848  โรงเรียนวัดมหาวนาราม สพป.พิษณุโลก เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
849  โรงเรียนวัดหนองเสม็ดฯ สพป.ตราด เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
850  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
851  โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
852  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
853  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง สพป.พิจิตร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
854  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง สพป.พิจิตร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
855  โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
856  โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชุมพร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
857  โรงเรียนบีกริม สพป.สระแก้ว เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
858  โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป.พิษณุโลก เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
859  โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
860  โรงเรียนบ้านหมากหัววัง สพป.ลำปาง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
861  โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป.กาญจนบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
862  โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สพม.เขต 9 นครปฐม โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
863  โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ สพป.เลย เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
864  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป.สงขลา เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
865  โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม.เขต 17 จันทบุรี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
866  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สพม.เขต 31 นครราชสีมา โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2550
867  โรงเรียนบ้านกองทูล สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
868  โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป.สมุทรปราการ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
869  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
870  โรงเรียนวัดอบทม สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
871  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
872  โรงเรียนบ้านโคกตีเต สพป.นราธิวาส เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
873  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
874  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
875  โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) สพป.สุพรรณบุรี เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
876  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป.ตาก เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
877  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
878  โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป.พิจิตร เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
879  โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
880  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
881  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ.2558
882  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป.สุพรรณบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
883  โรงเรียนอนุบาลวังไทร สพป.กำแพงเพชร เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
884  โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 7 ปี พ.ศ.2559
885  โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต5 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 5 ปี พ.ศ.2557
886  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
887  โรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2555
888  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า สพป.ปัตตานี เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
889  โรงเรียนบ้านวังรี สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
890  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2550
891  โรงเรียนอนุบาลระแงะ สพป.นราธิวาส เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2554
892  โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.สระแก้ว เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
893  โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป.ลำปาง เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
894  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต3 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
895  โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21 หนองคาย โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 8 ปี พ.ศ.2560
896  โรงเรียนบ้านยางสูง สพป.กาญจนบุรี เขต4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561
897  โรงเรียนบ้านปากปาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
898  โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม.เขต 33 สุรินทร์ โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2553
899  โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ สพป.อ่างทอง เขต1 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
900  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป.ระยอง เขต2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้น รุ่นที่ 9 ปี พ.ศ.2561


ทั้งหมด 932 รายการ 9 / 10
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู