โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,739
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,572
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,961
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,899
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,958
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,859
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,684
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
423
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
376
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
7
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,739
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,424
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
17
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,219
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
37
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
132
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,541
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
25
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,862
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,748
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
6
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,156
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,195
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
21
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,999
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,448
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
39
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,618
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,874
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
21
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,565
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,528
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
56
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
51,356
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
51,979
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
874
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
22,802
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 03:16:40
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านโพนหิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 11:44:46
102  โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 08:10:30
103  บ้านหญ้าหน่อง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 05:48:13
104  บ้านหนองหัวคน สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 8 กันยายน 2561 20:08:38
105  ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต1 8 กันยายน 2561 18:48:30
106  บ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต1 8 กันยายน 2561 17:27:54
107  บ้านวังม่วง สพป.นครราชสีมา เขต1 8 กันยายน 2561 15:48:32
108  โรงเรียนบ้านเขวาหรดี สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 7 กันยายน 2561 15:42:00
109  บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 สพป.บึงกาฬ เขต1 7 กันยายน 2561 14:53:02
110  โรงเรียนบ้านแฝก สพป.นครราชสีมา เขต6 7 กันยายน 2561 10:04:46
111  บ้านมาบมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต1 6 กันยายน 2561 17:59:52
112  บ้านเหล่าพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต1 6 กันยายน 2561 14:14:01
113  บ้านหนองหินน้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 13:30:45
114  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต6 6 กันยายน 2561 13:19:04
115  โรงเรียนบ้านโจด สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 6 กันยายน 2561 10:30:01
116  บ้านค้อโนนสว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 10:29:00
117  บ้านหนองยางหนองไผ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 09:12:11
118  บ้านขามป้อม สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 07:13:16
119  โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 20:54:21
120  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต4 5 กันยายน 2561 20:32:33
121  บ้านโนนอุดม สพป.อุดรธานี เขต1 5 กันยายน 2561 15:04:40
122  ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 15:02:35
123  บ้านโคกสง่า สพป.ขอนแก่น เขต5 5 กันยายน 2561 14:22:18
124  บ้านบัวงาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 14:18:23
125  โรงเรียนบ้านหนองลังกา สพป.ราชบุรี เขต1 5 กันยายน 2561 13:39:03
126  บ้านป่าดวนพังหาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:37:33
127  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:34:52
128  จานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 12:25:03
129  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 11:36:20
130  โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 กันยายน 2561 14:27:45
131  บ้านสามแยกจำปา สพป.ชุมพร เขต2 4 กันยายน 2561 10:28:44
132  บ้านหนองมะเขือ สพป.ขอนแก่น เขต2 3 กันยายน 2561 16:44:44
133  คำไฮวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 3 กันยายน 2561 15:14:25
134  โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป.ตาก เขต1 3 กันยายน 2561 11:29:52
135  โรงเรียนภูผาม่าน สพม. 3 กันยายน 2561 11:13:13
136  โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม.เขต 25 3 กันยายน 2561 09:36:48
137  โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม.เขต 34 3 กันยายน 2561 09:23:33
138  วัดสระแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 31 สิงหาคม 2561 20:59:39
139  ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 31 สิงหาคม 2561 14:24:29
140  บ้านระเริง สพป.นครราชสีมา เขต3 31 สิงหาคม 2561 09:26:48
141  บ้านบึงตะกู สพป.ชลบุรี เขต2 30 สิงหาคม 2561 16:59:41
142  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา(นครราชสีมา) สพป.นครราชสีมา เขต3 30 สิงหาคม 2561 11:59:09
143  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต3 30 สิงหาคม 2561 10:58:59
144  บ้านตุงลุง สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 สิงหาคม 2561 10:15:30
145  โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 สิงหาคม 2561 09:48:53
146  บ้านหนองเชือก สพป.อุบลราชธานี เขต3 29 สิงหาคม 2561 09:41:07
147  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 สิงหาคม 2561 21:47:38
148  บ้านหนองสองห้อง สพป.อุบลราชธานี เขต3 28 สิงหาคม 2561 18:01:31
149  บ้านขัวแคน สพป.อุบลราชธานี เขต3 28 สิงหาคม 2561 13:56:15
150  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต3 28 สิงหาคม 2561 13:49:38
151  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 28 สิงหาคม 2561 10:33:55
152  กุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม.เขต 20 28 สิงหาคม 2561 09:32:30
153  บ้านหัวหนองยาง สพป.อุดรธานี เขต3 27 สิงหาคม 2561 11:09:43
154  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 26 สิงหาคม 2561 08:26:36
155  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 สพป.อุบลราชธานี เขต3 25 สิงหาคม 2561 16:13:32
156  โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 สิงหาคม 2561 13:17:52
157  โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 สิงหาคม 2561 12:18:20
158  บ้านแก่งยาง สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 สิงหาคม 2561 09:43:39
159  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 23 สิงหาคม 2561 13:02:28
160  บ้านปากรอง สพป.พิษณุโลก เขต3 22 สิงหาคม 2561 23:06:28
161  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 22 สิงหาคม 2561 18:21:11
162  โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม.เขต 25 22 สิงหาคม 2561 15:06:19
163  โรงบ้านห้วยยาง สพป.อุบลราชธานี เขต3 22 สิงหาคม 2561 12:04:17
164  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ สพป.นครพนม เขต1 22 สิงหาคม 2561 11:20:21
165  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป.อุบลราชธานี เขต3 22 สิงหาคม 2561 11:02:06
166  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 สิงหาคม 2561 16:35:28
167  บ้านหนองห้าง สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 10:08:02
168  โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 09:19:30
169  บ้านคำไหล สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 08:50:34
170  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ สพป.สุโขทัย เขต2 20 สิงหาคม 2561 19:33:35
171  โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป.อุบลราชธานี เขต1 20 สิงหาคม 2561 14:48:15
172  บ้านบุ่งคำ สพป.อุบลราชธานี เขต3 20 สิงหาคม 2561 14:22:00
173  รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป.นครพนม เขต1 20 สิงหาคม 2561 08:58:37
174  บ้านจุการ สพป.อุบลราชธานี เขต3 19 สิงหาคม 2561 17:14:32
175  โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป.ชลบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2561 14:10:52
176  นิคมพัฒนาผัง ๖ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล) สพป.สตูล เขต1 17 สิงหาคม 2561 16:14:31
177  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา สพป.ปทุมธานี เขต2 17 สิงหาคม 2561 14:08:56
178  อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป.อำนาจเจริญ เขต1 17 สิงหาคม 2561 10:30:11
179  บ้านภูเขาลาด สพป.นครราชสีมา เขต1 17 สิงหาคม 2561 00:30:23
180  บ้านทุ่งโป๊ะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 สิงหาคม 2561 15:19:45
181  โรงเรียนวัดสำเภาทอง(บ้านหนองยายเภา) สพป.ชลบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2561 14:04:34
182  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ สพป.ราชบุรี เขต1 16 สิงหาคม 2561 10:19:47
183  บ้านเกรียมโนนสำโรง สพป.นครราชสีมา เขต1 16 สิงหาคม 2561 08:49:21
184  โรงเรียนบ้านหินดาด สพป.ระนอง เขต1 15 สิงหาคม 2561 14:20:15
185  บ้านโนนเชียงค้ำ สพป.อุดรธานี เขต2 14 สิงหาคม 2561 21:09:05
186  บ้านซับสามัคคี สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 สิงหาคม 2561 15:34:08
187  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง สพป.นครพนม เขต1 14 สิงหาคม 2561 15:12:54
188  วัดท่าล้อ สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 สิงหาคม 2561 12:57:07
189  บ้านศรีเมือง สพป.อุดรธานี เขต1 14 สิงหาคม 2561 11:25:36
190  วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 สิงหาคม 2561 11:05:43
191  โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.นครพนม เขต1 14 สิงหาคม 2561 09:54:13
192  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต7 9 สิงหาคม 2561 10:59:53
193  โรงเรียนบ้านหนองนา สพป.นครราชสีมา เขต1 8 สิงหาคม 2561 15:23:13
194  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 8 สิงหาคม 2561 14:14:20
195  โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 8 สิงหาคม 2561 11:31:27
196  โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม.เขต 41 8 สิงหาคม 2561 09:46:12
197  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.อุดรธานี เขต1 7 สิงหาคม 2561 15:20:11
198  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 11:42:26
199  บ้านโนนยาง สพป.ยโสธร เขต2 7 สิงหาคม 2561 11:35:22
200  บ้านหนองบก สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 11:27:45


ทั้งหมด 22,739 รายการ 2 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู