โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,790
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,492
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,872
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,819
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,943
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,837
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,657
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
411
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
358
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
401
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,790
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,361
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
6
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,147
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
23
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
131
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,404
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
14
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,818
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,660
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
4
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,065
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,125
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
11
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,867
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,371
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
26
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,509
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,816
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
10
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,481
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,464
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
25
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
17,391
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
71
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
50,895
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
68,741
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
670
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
26,800
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 17:09:40
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 10:57:58
102  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป.นนทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2562 10:50:21
103  โรงเรียนวัดชลคราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 10:45:37
104  โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 09:57:20
105  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทลัย ราชบุรี สพม. 11 มิถุนายน 2562 09:22:02
106  ดอนหันประชารัฐศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 08:40:37
107  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 17:35:01
108  สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม.เขต 1 10 มิถุนายน 2562 17:07:13
109  บ้านโคกท่า สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 16:37:03
110  โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 15:42:16
111  โรงเรียนบ้านวังยาง สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 15:41:37
112  โรงเรียนบางมดวิทยา สพม.เขต 1 10 มิถุนายน 2562 15:32:00
113  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 14:06:34
114  โคกงามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 14:02:30
115  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:30:14
116  โรงเรียนบ้านนายอ สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:23:02
117  โรงเรียนบ้านกอก สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:16:24
118  บ้านโสกแมว สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 12:12:55
119  โรงเรียนบ้านห้วยแหน สพป.ลำพูน เขต2 10 มิถุนายน 2562 11:16:16
120  โรงเรียนบ้านป่ายางมน สพป.เชียงราย เขต1 10 มิถุนายน 2562 11:14:45
121  โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 11:04:20
122  บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 09:53:43
123  โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว สพป.ขอนแก่น เขต4 10 มิถุนายน 2562 09:49:15
124  โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 08:42:29
125  หนองโพธิ์ประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 21:39:55
126  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 20:19:36
127  หนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 19:31:41
128  โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.นครพนม เขต1 9 มิถุนายน 2562 08:20:24
129  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า สพป.นครพนม เขต1 8 มิถุนายน 2562 23:55:38
130  บ้านท่าศาลา สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 มิถุนายน 2562 19:44:13
131  โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 มิถุนายน 2562 19:16:30
132  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต1 8 มิถุนายน 2562 14:56:01
133  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป.ขอนแก่น เขต1 8 มิถุนายน 2562 12:00:53
134  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง สพป.สงขลา เขต1 8 มิถุนายน 2562 11:32:29
135  บ้านขามเวียน สพป.นครราชสีมา เขต6 7 มิถุนายน 2562 21:59:13
136  โรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 7 มิถุนายน 2562 21:54:47
137  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 21:26:23
138  โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม.เขต 1 7 มิถุนายน 2562 18:54:42
139  อนุบาลวังดิน สพป.ลำพูน เขต2 7 มิถุนายน 2562 18:17:22
140  โรงเรียนบ้านนาวังแหน สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 7 มิถุนายน 2562 14:52:34
141  หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:41:38
142  บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:38:43
143  บ้านสว่างสำราญ สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:36:52
144  บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:42:13
145  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:36:59
146  โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:36:25
147  โรงเรียนบ้านวังสิม สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:31:02
148  โรงเรียนวรนคร สพป.น่าน เขต2 7 มิถุนายน 2562 10:22:41
149  โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม.เขต 42 7 มิถุนายน 2562 10:11:41
150  บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:05:42
151  อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สพป.เชียงราย เขต4 7 มิถุนายน 2562 10:02:34
152  บ้านดอนหญ้านาง สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 08:45:29
153  โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 7 มิถุนายน 2562 04:58:03
154  บ้านโคกกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 17:22:04
155  บ้านแดงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 15:31:21
156  โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.นครพนม เขต1 6 มิถุนายน 2562 15:16:28
157  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.นครพนม เขต1 6 มิถุนายน 2562 15:10:28
158  บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 14:05:56
159  วัดบางเตยใน สพป.ปทุมธานี เขต1 6 มิถุนายน 2562 13:57:51
160  โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 12:51:11
161  บ้านหนองเบ็ญ สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 12:16:44
162  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:48:58
163  โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:47:47
164  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:37:14
165  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:37:13
166  โรงเรียนศึกษานารี สพม.เขต 1 6 มิถุนายน 2562 10:30:43
167  โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:25:38
168  โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 สพป.สระบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:12:15
169  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:10:56
170  โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 09:49:03
171  บ้านอาคุณ สพป.สุรินทร์ เขต2 6 มิถุนายน 2562 09:43:48
172  โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.เพชรบุรี เขต2 6 มิถุนายน 2562 09:21:24
173  บ้านโนนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต1 6 มิถุนายน 2562 04:44:16
174  โรงเรียนบ้านหัวพี สพป.สุรินทร์ เขต2 5 มิถุนายน 2562 16:54:16
175  บ้านหนองตาด สพป.สุรินทร์ เขต2 5 มิถุนายน 2562 16:05:58
176  โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 15:13:38
177  โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต5 5 มิถุนายน 2562 15:07:53
178  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 5 มิถุนายน 2562 14:30:04
179  โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 14:01:51
180  วิมุตยารามพิทยากร สพม.เขต 1 5 มิถุนายน 2562 13:56:39
181  โรงเรียนบ้านนาบั่ว สพป.นครพนม เขต1 5 มิถุนายน 2562 12:49:21
182  โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ) สพป.อุดรธานี เขต1 5 มิถุนายน 2562 12:48:09
183  โรงเรียนบ้านนาบั่ว สพป.นครพนม เขต1 5 มิถุนายน 2562 12:40:10
184  โรงเรียนบ้านดงบาก สพป.นครพนม เขต1 5 มิถุนายน 2562 11:34:16
185  โรงเรียนหินกองวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 10:44:17
186  บ้านโจดใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 09:49:57
187  โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 09:39:45
188  โรงเรียประชาพัฒนา สพป.ตาก เขต1 5 มิถุนายน 2562 09:31:14
189  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 20:06:36
190  บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 4 มิถุนายน 2562 16:33:18
191  บ้านหนองห้าง สพป.นครพนม เขต1 4 มิถุนายน 2562 15:12:55
192  โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 14:30:22
193  บ้านกุดกอก สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 4 มิถุนายน 2562 14:23:25
194  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:45:23
195  บ้านหัวดอนเปลือยวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 4 มิถุนายน 2562 13:44:14
196  โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:40:21
197  บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:34:29
198  โรงเรียนบ้านค้อ สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:28:48
199  ห้วยหว้าวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:27:25
200  บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:26:13


ทั้งหมด 22,790 รายการ 2 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู