โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,789
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,569
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,953
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,893
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,958
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,859
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,682
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
422
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
370
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
83
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,789
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,422
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
17
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,212
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
37
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
132
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,530
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
25
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,854
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,745
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
6
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,147
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,191
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
21
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,987
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,441
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
39
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,605
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,867
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
21
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,548
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,526
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
51
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
51,297
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
51,936
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
869
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
23,536
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2562 15:30:52
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 22:04:54
102  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:26:20
103  บ้านนาหนาด สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:24:56
104  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:21:19
105  บ้านดงมะเอก สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 21:09:27
106  โรงเรียนบ้านคำเม็ก สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:56:33
107  บ้านดอนดู่ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:47:39
108  บ้านโพนทัน สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:20:36
109  บ้านนาหลวง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:14:08
110  บ้านจอมมณี สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:13:10
111  บ้านจรุกเตย สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 20:06:16
112  บ้านทรายมูลคำผักแพว สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:50:53
113  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:44:20
114  นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:35:00
115  ชุมชนนามนวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 19:05:03
116  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 18:37:25
117  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 17:16:01
118  บ้านหนองกกคูณ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 16:59:14
119  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 16:58:12
120  โรงเรียนวัดสว่าง สพป.อ่างทอง เขต1 15 กันยายน 2561 16:43:01
121  โรงเรียนบ้านคับพวง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 16:30:31
122  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 15:51:21
123  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 14:59:24
124  โรงเรียนบ้านปากบัง สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 14:00:35
125  บ้านหนองหอยคำอ้อม สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 13:09:15
126  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณประสาทศิลป์) สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 12:27:17
127  โรงเรียนบ้านนามะเขือ สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 11:06:11
128  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ สพป.อ่างทอง เขต1 15 กันยายน 2561 10:20:38
129  บ้านดอนขาว สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 10:11:52
130  โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 09:39:44
131  โรงเรียนบ้านดงติ้ว สพป.นครพนม เขต1 15 กันยายน 2561 07:27:47
132  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ สพป.นครราชสีมา เขต6 14 กันยายน 2561 22:39:30
133  วัดป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต3 14 กันยายน 2561 22:17:02
134  บ่อยางวิทยา สพม.เขต 42 14 กันยายน 2561 17:32:50
135  โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.อ่างทอง เขต1 14 กันยายน 2561 13:45:55
136  บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป.นครพนม เขต1 14 กันยายน 2561 13:19:19
137  บ้านโคกสี สพป.นครราชสีมา เขต6 14 กันยายน 2561 13:00:50
138  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 14 กันยายน 2561 12:05:06
139  ศรีโพนทองวิทยา สพป.นครพนม เขต1 14 กันยายน 2561 11:58:12
140  โรงเรียนบ้านหัวเห่ว สพป.อุบลราชธานี เขต3 14 กันยายน 2561 11:48:20
141  วังยาวเจริญวิทย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 14 กันยายน 2561 11:33:56
142  บ้านหนองหว้าเอน สพป.นครราชสีมา เขต6 14 กันยายน 2561 11:28:58
143  โรงเรียนบ้านกระพี้ สพป.นครราชสีมา เขต6 14 กันยายน 2561 10:43:13
144  บ้านโคกวังสาร สพป.พิษณุโลก เขต2 14 กันยายน 2561 09:35:44
145  โรงเรียนวัดใหม่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 13 กันยายน 2561 21:46:42
146  โรงเรัยนบ้านโกรกสิงขร สพป.ราชบุรี เขต1 13 กันยายน 2561 17:51:20
147  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครราชสีมา เขต6 13 กันยายน 2561 14:10:27
148  โรงเรียนวัดเกุตุสโมสร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 13 กันยายน 2561 14:09:35
149  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต สพป.นครราชสีมา เขต6 13 กันยายน 2561 13:55:51
150  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 13 กันยายน 2561 12:52:21
151  บ้านทรัพย์เจริญ สพป.นครราชสีมา เขต3 12 กันยายน 2561 10:26:55
152  บ้านถ่อนนาเพลิน สพป.อุดรธานี เขต3 12 กันยายน 2561 09:12:12
153  บ้านสร้อยพร้าว สพป.อุดรธานี เขต3 11 กันยายน 2561 22:17:58
154  บ้านดงวังพัง สพป.อุดรธานี เขต1 11 กันยายน 2561 22:00:11
155  บ้านดอนนางคำ สพป.อุดรธานี เขต3 11 กันยายน 2561 21:20:51
156  บ้านปลาค้าว สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 11 กันยายน 2561 20:00:05
157  โรงเรียนบ้านไชยวาล สพป.นครราชสีมา เขต3 11 กันยายน 2561 14:57:41
158  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 11 กันยายน 2561 09:07:59
159  บ้านโพนดวนสาวเอ้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 กันยายน 2561 14:28:15
160  บ้านหนองสระหงส์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 กันยายน 2561 13:03:00
161  โรงเรียนบ้านหนองจำปา สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 13:00:41
162  บ้านโคกไผ่-ขนาย สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 12:53:08
163  โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 12:11:06
164  โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 12:07:54
165  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านหญ้าคาเหนือ สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 09:08:01
166  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 09:03:43
167  โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ 93 สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 07:57:44
168  โคกเพชรสระมโนรา สพป.นครราชสีมา เขต1 9 กันยายน 2561 22:34:04
169  บ้านบึงสาร สพป.นครราชสีมา เขต1 9 กันยายน 2561 22:15:00
170  บ้านยางน้อยหัวสิบ สพป.นครราชสีมา เขต1 9 กันยายน 2561 22:12:47
171  โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 14:20:16
172  โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 13:24:23
173  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 11:51:22
174  โรงเรียนบ้านโพนหิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 11:44:46
175  โรงเรียนหนองขามวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 08:10:30
176  บ้านหญ้าหน่อง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 05:48:13
177  บ้านหนองหัวคน สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 8 กันยายน 2561 20:08:38
178  ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต1 8 กันยายน 2561 18:48:30
179  บ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต1 8 กันยายน 2561 17:27:54
180  บ้านวังม่วง สพป.นครราชสีมา เขต1 8 กันยายน 2561 15:48:32
181  โรงเรียนบ้านเขวาหรดี สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 7 กันยายน 2561 15:42:00
182  บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 สพป.บึงกาฬ เขต1 7 กันยายน 2561 14:53:02
183  โรงเรียนบ้านแฝก สพป.นครราชสีมา เขต6 7 กันยายน 2561 10:04:46
184  บ้านมาบมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต1 6 กันยายน 2561 17:59:52
185  บ้านเหล่าพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต1 6 กันยายน 2561 14:14:01
186  บ้านหนองหินน้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 13:30:45
187  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต6 6 กันยายน 2561 13:19:04
188  บ้านค้อโนนสว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 10:29:00
189  บ้านหนองยางหนองไผ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 09:12:11
190  บ้านขามป้อม สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 07:13:16
191  โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 20:54:21
192  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต4 5 กันยายน 2561 20:32:33
193  บ้านโนนอุดม สพป.อุดรธานี เขต1 5 กันยายน 2561 15:04:40
194  ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 15:02:35
195  บ้านโคกสง่า สพป.ขอนแก่น เขต5 5 กันยายน 2561 14:22:18
196  บ้านบัวงาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 14:18:23
197  โรงเรียนบ้านหนองลังกา สพป.ราชบุรี เขต1 5 กันยายน 2561 13:39:03
198  บ้านป่าดวนพังหาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:37:33
199  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:34:52
200  จานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 12:25:03


ทั้งหมด 22,789 รายการ 2 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู