โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,838
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,492
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,873
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,818
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,940
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,835
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,656
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
410
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
357
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
457
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,838
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,361
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
6
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,150
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
20
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
131
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,404
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
11
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,818
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,662
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
4
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,064
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,125
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
9
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,865
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,370
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
25
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,505
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,816
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
10
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,480
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,463
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
21
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,470
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
14,567
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
78
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
54,357
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
65,920
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
610
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
27,408
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 11:41:40
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2562 13:11:35
102  โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 14 มิถุนายน 2562 13:10:02
103  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(ราษฎร์ดุษฎีศึกษา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 14 มิถุนายน 2562 13:07:57
104  โรงเรียนบ้านหัวหมากบน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 14 มิถุนายน 2562 12:23:02
105  โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.เลย เขต1 14 มิถุนายน 2562 11:34:40
106  โรงเรียน​บ้านโคก​สี​วิทยา​เสริม​ สพป.ขอนแก่น เขต1 14 มิถุนายน 2562 11:30:00
107  บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม สพป.นครสวรรค์ เขต2 14 มิถุนายน 2562 09:45:56
108  บ้านม่วงคำ สพป.เชียงราย เขต2 14 มิถุนายน 2562 08:33:19
109  โรงเรียนบ้านผักตบ สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2562 08:29:11
110  บ้านหินขาว สพป.ขอนแก่น เขต1 14 มิถุนายน 2562 06:05:03
111  โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต1 14 มิถุนายน 2562 04:56:48
112  ด่านแม่คำมัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:35:26
113  บ้านนาป่งคอง สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:34:59
114  โรงเรียนบ้านนาโสก สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:09:54
115  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:07:35
116  โรงเรียนบ้านกรอกสะแก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 13 มิถุนายน 2562 14:01:13
117  บ้านหนองดินแดง สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2562 14:00:20
118  บ้านคลองลำปริง สพป.ตรัง เขต1 13 มิถุนายน 2562 13:44:56
119  บ้านป่าเหลื่อม สพป.ขอนแก่น เขต1 13 มิถุนายน 2562 13:16:30
120  บ้านตระกาศขอนแก่น สพป.ศรีสะเกษ เขต4 13 มิถุนายน 2562 12:16:55
121  โรงเรียนวัดบ้านดง สพป.สระบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2562 11:20:35
122  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2562 11:18:54
123  บ้านวังปลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 13 มิถุนายน 2562 11:10:55
124  บ้านศรีธน สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2562 07:24:24
125  โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 12 มิถุนายน 2562 19:42:38
126  โรงเรียนบ้านกกโอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 12 มิถุนายน 2562 16:19:25
127  บ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2562 15:40:33
128  บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2562 15:16:19
129  โรงเรียนบ้านเหิบ สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2562 14:11:23
130  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น สพป.ขอนแก่น เขต1 12 มิถุนายน 2562 13:57:09
131  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต1 12 มิถุนายน 2562 13:35:32
132  โรงเรียนบ้านวังคู สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 12 มิถุนายน 2562 13:03:54
133  ชุมชนบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต1 12 มิถุนายน 2562 13:02:14
134  โรงเรียนวัดจรเข้ตาย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 12 มิถุนายน 2562 11:20:06
135  โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป.ชัยภูมิ เขต3 12 มิถุนายน 2562 11:18:12
136  บ้านทุ่งโพธิ์ สพป.ชัยนาท เขต1 12 มิถุนายน 2562 11:04:07
137  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 12 มิถุนายน 2562 10:32:10
138  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม.เขต 1 11 มิถุนายน 2562 17:53:39
139  โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ สพม.เขต 1 11 มิถุนายน 2562 16:11:21
140  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม.เขต 1 11 มิถุนายน 2562 15:46:18
141  โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี สพป.นครสวรรค์ เขต2 11 มิถุนายน 2562 15:22:39
142  บ้านเลิงเปือย สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 15:22:36
143  บ้านหนองบัวแก้ว สพป.มหาสารคาม เขต2 11 มิถุนายน 2562 15:16:51
144  วัดน้อยนพคุณ สพม.เขต 1 11 มิถุนายน 2562 14:43:02
145  บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) สพป.ขอนแก่น เขต5 11 มิถุนายน 2562 14:23:55
146  อ่างทองวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต5 11 มิถุนายน 2562 14:20:35
147  ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2562 14:16:17
148  บ้านแสนพันหมันหย่อน สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2562 14:08:16
149  โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ สพป.ปทุมธานี เขต7 11 มิถุนายน 2562 13:58:06
150  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2562 13:00:50
151  โรงเรียนบ้านหนองสระ(ขอนแก่น) สพป.ขอนแก่น เขต5 11 มิถุนายน 2562 12:51:27
152  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2562 12:44:39
153  โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา สพป.พิษณุโลก เขต3 11 มิถุนายน 2562 12:42:29
154  บ้านกุงโกน สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:51:25
155  โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:25:34
156  บ้านห้วยปมฝาด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:11:46
157  บ้านท่าทองดำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 มิถุนายน 2562 10:59:56
158  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 10:57:58
159  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม สพป.นนทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2562 10:50:21
160  โรงเรียนวัดชลคราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 10:45:37
161  โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 09:57:20
162  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทลัย สพม.เขต 8 11 มิถุนายน 2562 09:22:02
163  ดอนหันประชารัฐศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2562 08:40:37
164  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 17:35:01
165  สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม.เขต 1 10 มิถุนายน 2562 17:07:13
166  บ้านโคกท่า สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 16:37:03
167  โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 15:42:16
168  โรงเรียนบ้านวังยาง สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 15:41:37
169  โรงเรียนบางมดวิทยา สพม.เขต 1 10 มิถุนายน 2562 15:32:00
170  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 14:06:34
171  โคกงามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 14:02:30
172  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:30:14
173  โรงเรียนบ้านนายอ สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:23:02
174  โรงเรียนบ้านกอก สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 13:16:24
175  บ้านโสกแมว สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 12:12:55
176  โรงเรียนบ้านห้วยแหน สพป.ลำพูน เขต2 10 มิถุนายน 2562 11:16:16
177  โรงเรียนบ้านป่ายางมน สพป.เชียงราย เขต1 10 มิถุนายน 2562 11:14:45
178  โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 11:04:20
179  บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย สพป.ขอนแก่น เขต1 10 มิถุนายน 2562 09:53:43
180  โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว สพป.ขอนแก่น เขต4 10 มิถุนายน 2562 09:49:15
181  โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 08:42:29
182  หนองโพธิ์ประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 21:39:55
183  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 20:19:36
184  หนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 19:31:41
185  โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.นครพนม เขต1 9 มิถุนายน 2562 08:20:24
186  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า สพป.นครพนม เขต1 8 มิถุนายน 2562 23:55:38
187  บ้านท่าศาลา สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 มิถุนายน 2562 19:44:13
188  โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 มิถุนายน 2562 19:16:30
189  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต1 8 มิถุนายน 2562 14:56:01
190  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป.ขอนแก่น เขต1 8 มิถุนายน 2562 12:00:53
191  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง สพป.สงขลา เขต1 8 มิถุนายน 2562 11:32:29
192  บ้านขามเวียน สพป.นครราชสีมา เขต6 7 มิถุนายน 2562 21:59:13
193  โรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 7 มิถุนายน 2562 21:54:47
194  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 21:26:23
195  โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม.เขต 1 7 มิถุนายน 2562 18:54:42
196  อนุบาลวังดิน สพป.ลำพูน เขต2 7 มิถุนายน 2562 18:17:22
197  โรงเรียนบ้านนาวังแหน สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 7 มิถุนายน 2562 14:52:34
198  หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:41:38
199  บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:38:43
200  บ้านสว่างสำราญ สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:36:52


ทั้งหมด 22,838 รายการ 2 / 229
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู