๑๗๗. MBU Challenge

MBU Challenge

         @ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมประกวดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางพุทธศาสนา 4 กิจกรรม (1) สวดมนต์หมู่สรภัญญะ  (2) ตอบปัญหาวิชาการธรรมะ  (3) การโต้คารมอุดมธรรม  (4) การประกวดโครงการนวัตกรรม บ้าน วัด โรงเรียน ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และโล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่      www.mbu.ac.th

1. ภาคกลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง เบอร์โทรศัพท์ 02 444 6000 ต่อ 1093-5
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ 043 242 386 , 043 241 502
3. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053 814 416
4. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์ 086 280 6644

ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


เขียนเมื่อ 29 เมษายน 2559 | อ่าน 1773
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๓๔. คู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
จัดพิมพ์ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ดังแนบ
6/6/2561
เปิดอ่าน 534
 
๒๓๓. แจ้งวันสอบธรรมศึกษา และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รายละเอียดดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 795
 
๒๓๒. แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ปีที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 612
 
๒๓๑. การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ดังแนบ
24/4/2561
เปิดอ่าน 1223
 
๒๓๐ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑
รายละเอียดดังแนบ
26/2/2561
เปิดอ่าน 1098
 
๒๒๙. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
10/1/2561
เปิดอ่าน 1639
 
๒๒๘. ประกาศรับสมัครเข้าร่วมค่ายโครงงานคุณธรรมฯ ระดับประเทศ
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา ๒๕๖๐
15/12/2560
เปิดอ่าน 2280
 
๒๒๗. ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
30/11/2560
เปิดอ่าน 7485
 
๒๒๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชา GAT
โดย สพฐ. และ ธนาคารออมสิน
11/9/2560
เปิดอ่าน 1737
 
๒๒๕. ประชาสัมพันธ์ ถึง สพท. ขอให้ส่งตัวแทนโครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมจริยธรรม "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
11/9/2560
เปิดอ่าน 2312
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู