๑๕๔.สิ่งที่ต้องเตรียมมาในการสัมมนารับโล่ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๑ และ รับโล่ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในการสัมมนารับโล่ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๑ และ รับโล่ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖
.
.
.
สัมมนารับโล่ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ ๑
.
      ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธหรือครูผู้มีศรัทธาในการจัดการเรียนการสอนวิถีพุทธ 1 คนรวมโรงเรียนละ 2 คน
1.    ให้เข้าประชุมสัมมนาตามกำหนดการและมีเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะผ่านการประชุมและได้รับโล่รางวัล
2.    โปรดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ และสำเนาสมุดบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3.    การแต่งกาย ในช่วงการสัมมนาที่โรงเรียนรุ่งอรุณขอเชิญชวนแต่งผ้าไทยหรือชุดประจำท้องถิ่น (ถ้ามี) ที่สวมใส่สบาย
4.    การแต่งกายในวันพิธีรับรางวัลพระราชทาน แต่งกายเครื่องแบบชุดปกติขาว
5.    ขอให้เดินทางโดยประหยัด
.
.
.สัมมนารับโล่ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖
หมายเหตุ     1. ผู้เข้าร่วมประชุม คือผู้บริหารโรงเรียน ๑ คนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 1 คน รวมโรงเรียนละ ๒ คน
         2. การแต่งกาย ในชั่วโมงการอบรมแต่งกายสุภาพ เน้นเสื้อสีขาวปฏิบัติธรรม ผู้หญิงใส่กางเกงได้ (พิธีมอบโล่รางวัลทุกคนแต่งกายด้วยชุดสุภาพผ้าไทย)
         3. ทุกโรงเรียนเตรียมเอกสารนำเสนอกิจกรรมวิถีพุทธที่เด่นของโรงเรียน จำนวน ๒ กิจกรรม ในกระดาษ A4 (หน้า/หลัง) จำนวน ๑ แผ่น 
                           โดยแสดงให้เห็นวิธีดำเนินการ (How to) และผลการดำเนินการที่ชัดเจน นำมาจำนวน ๒๐๐ ชุด 
             4. การเดินทางแบบประหยัด โดยทางบก
             5. ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาตามกำหนดการและต้องมีเวลาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาอย่างน้อยร้อยละ 80  จึงจะผ่านการประชุม และได้รับโล่รางวัล
             6. กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
             7. หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต โทร ๐๘๑-๔๔๖-๕๐๙๕ / พระมหาอภิวัฒน์ กิตฺติวณฺโณ ๐๘๔-๖๗๐-๔๕๒๙
              8. โปรดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลายเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ที่จะรับทุนมาด้วย ๒ ชุด และสำเนาสมุดบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียน จำนวน 1 ฉบับ
              9. การสัมมนา เน้นการตรงต่อเวลา และความพร้อมเพรียง
           10. งดใช้มือถือในเวลาอบรม
           11. ให้ทุกโรงเรียนส่งบทความที่แสดงถึงความสำเร็จ และกิจกรรมดีเด่น จำนวน 3 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบบทความเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่าน
                       ส่งที่ email : stain2548@hotmail.com  เพื่อจัดทำหนังสือ ๑๐๐ โรงเรียนดีวิถีพุทธ เผยแพร่ จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ หรือส่งวันสัมมนา
           12. สิ่งที่ผู้เข้าอบรมควรเตรียมมาด้วย (ที่พักห้องละ 4 คน) 1) ของใช้ส่วนตัว ได้แก่ ผ้าเช็ดตัว ผ้าถุง ผ้าขาวม้า สบู่ แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ 
                      2) ผ้าห่ม/ ถุงนอน (ถ้าเตรียมมาได้)   3) ไฟฉาย   4) ยาทากันยุง   5) ยารักษาโรคประจำตัว 

ดาวโหลด ใบตอบรับได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (22.83 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (132.04 kb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (153.69 kb)

เขียนเมื่อ 8 กันยายน 2558 | อ่าน 1491
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๕๑. เชิญประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
รายละเอียด ดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 203
 
๒๕๐. สรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 132
 
๒๔๙. ติดตามผลการคัดเลือกตัวแทนโครงงานดีเด่นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑ โครงงาน
21/9/2561
เปิดอ่าน 624
 
๒๔๘. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมวิชา GAT
โครงการ "เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
18/9/2561
เปิดอ่าน 530
 
๒๔๗. การสมัครสอบธรรมศึกษา ๒๕๖๑
30/8/2561
เปิดอ่าน 941
 
๒๔๖. ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับภาคของนักเรียน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์)
21/8/2561
เปิดอ่าน 859
 
๒๔๕. ประกาศรายชื่อตัวแทนระดับกลุ่ม ๘ กลุ่ม การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม Update วันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๑
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักเรียน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ (โครงงานมูลนิธิเปรม)
7/8/2561
เปิดอ่าน 1575
 
๒๔๔. การดำเนินการประเมินตนเอง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ระหว่างวันที่ ๑ ส.ค. - ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑
1/8/2561
เปิดอ่าน 1533
 
๒๔๓. ประชาสัมพันธ์โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ ๘
และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑
23/7/2561
เปิดอ่าน 13199
 
๒๔๒. โครงการ“GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
โดย...สพฐ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน
16/7/2561
เปิดอ่าน 1596
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู