๑๓๙. คำอธิบายการประเมินผลโรงเรียนวิถีพุทธ รอบ ๖ เดือน

การประเมินผลตนเอง ARS  ปี 2558
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
ตัวชี้วัดหลัก : 7. ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
ตัวชี้วัดย่อย : 7. ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ    
(รายงานเฉพาะในรอบ 9 เดือน  และ 12 เดือน  หมายความว่ารอบ 3 เดือน  6 เดือน ไม่ต้องรายงาน) 
              
 
ตัวแปร : a.จำนวนโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
 
 
 
 
ตัวแปร : b.จำนวนโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมดตามเป้าหมาย 
 
 
                 mailรอบ 9 เดือน เขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการรายงาน 1 – 15 กรกฎาคม 2558 ตัวชี้วัดที่ 7   จะมี 2 ข้อ a และ b   
ขออธิบาย b ก่อน....
               enlightenedb จำนวนโรงเรียนวิถีพุทธ ตามเป้าหมาย :  ตามเป้าหมาย  หมายถึง โรงเรียนวิถีพุทธ
ที่ลงทะเบียนไว้ใน website: www.vitheebuddha.com โดยเลื่อนเม้าส์ลงมาด้านล่างขวา เมนู
“คลิกดูสถิติ สพป. / คลิกดูสถิติ สพม.” )
               enlighteneda จำนวนโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียนตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป : ให้เขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 7 (1) ในคู่มือตัวชี้วัดปี 2558  หน้า 98

               laugh- ช่อง “ โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด ให้กรอกชื่อโรงเรียนทุกโรงเรียน ตามจำนวนที่ปรากฏในข้อ  b

               laugh- ช่อง “ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ ( คิดเป็นระดับ )    ให้เขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลตามที่เป็นจริงที่โรงเรียนได้ประเมินตนเองไว้ใน website vitheebuddha.com ช่วงที่เปิดให้ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2558  ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาจะมี password สามารถเข้าไปดูข้อมูลว่าโรงเรียนใดประเมินตนเองได้ระดับใด  สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้ประเมินตนเองตามช่วงเวลา
1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน จะไม่ปรากฏข้อมูล  ให้เขียนว่า “ไม่ได้ประเมินตนเอง” 

               surprise- ช่อง “ หลักฐาน”  ให้ copy link ของเขตพื้นที่การศึกษามาวางไว้ เพื่อผู้รับรองข้อมูลของสำนักในส่วนกลาง สามารถคลิกตาม link และเข้าไปดูข้อมูลหลักฐานการประเมินตนเองของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ ได้
(วิธี copy link  :  เมื่อเข้าระบบของศึกษานิเทศก์/ ของเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว จะพบรายชื่อโรงเรียนใน
เขตพื้นที่การศึกษา  ให้คลิกที่ไอคอน Excel  ของโรงเรียนใดก็ได้  จะเห็นแถบชื่อเว็บของเขตพื้นที่การศึกษาปรากฏอยู่ด้านบนสุดโดยมีสัญลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธข้างหน้าชื่อเว็บ เช่น http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=area_lst&province=พระนครศรีอยุธยา ให้คลิกแถบคลุมทั้งหมด แล้วคลิกขวา + Copy/คัดลอก   แล้วไปคลิกขวา + Paste/ วาง  ในช่อง “หลักฐาน”  แล้วกด Enter จะปรากฏเส้นใต้ชื่อเว็บที่นำมาวาง)   
 
               surprise- ในตอนท้ายแบบฟอร์มตัวชี้วัด  ให้เขตพื้นที่การศึกษาสรุปผลภาพรวมเขต รอบ 9 เดือน    
12 เดือน แล้วแต่กรณี  พร้อมกรอกข้อมูล  “ ผู้รายงานข้อมูล ผู้รับรองข้อมูล “  ให้ครบถ้วน ด้วย

               surpriseแล้วแนบแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS ที่กรอกข้อมูลแล้วดังกล่าวนี้  เป็นเอกสารหลักฐานของ
เขตพื้นที่การศึกษาส่งมาให้สำนักในส่วนกลางรับรองผลการรายงาน  ต่อไป
ขอเสนอว่า  ในรอบประเมิน 9 เดือน ก่อนเปิดภาคเรียน เดือนพฤษภาคม ขอให้เขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งโรงเรียน  ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธให้ดีขึ้นเป็นลำดับ ใช้เวลาประมาณ
1 เดือน แล้วจึงเข้า  website vitheebuddha.com เพื่อประเมินตนเอง (ตามสภาพจริง)  ให้แล้วเสร็จ โดยระบบจะปิดภายใน 15 มิถุนายน   หลังจากนั้น โรงเรียนจะไม่สามารถเข้า web เพื่อประเมินตนเองได้  
ให้โรงเรียนศึกษาแบบฟอร์มการประเมินตัวชี้วัด ARS 7 (2) หน้า 99 – 108 เมื่อโรงเรียนดำเนินการตามนี้แล้ว  ระหว่างวันที่  1 - 15 กรกฎาคม เขตพื้นที่การศึกษาก็จะเข้าไปดู/ใช้ข้อมูล website vitheebuddha.com เพื่อนำมากรอกในการประเมินตนเอง ARS รอบ 9 เดือนได้
 
เช่นเดียวกัน ในรอบ 12 เดือน ( ทุกโรงเรียนประเมินทั้งรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน )  เดือนสิงหาคม ขอให้เขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียน  ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนตามแนวทางวิถีพุทธให้ดีขึ้นเป็นลำดับ ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน แล้วจึงเข้า  website vitheebuddha.com เพื่อประเมินตนเอง (ตามสภาพจริง)
ให้แล้วเสร็จ โดยระบบจะปิด  ( รอบที่ 2 ) ภายใน 15 กันยายน  หลังจากนั้น โรงเรียนจะไม่สามารถเข้า web เพื่อประเมินตนเองได้   เมื่อโรงเรียนดำเนินการตามนี้แล้ว  ระหว่าง  1 – 15 ตุลาคม เขตพื้นที่การศึกษา
ก็จะเข้าไปดู/ใช้ข้อมูล website vitheebuddha.com เพื่อนำมากรอกในการประเมินตนเอง ARS รอบ 12  เดือนได้

                                                 *********************************************** 

 

เขียนเมื่อ 24 เมษายน 2558 | อ่าน 3630
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๕๙. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน MBU Challenge Season ๔
รายละเอียดดังเอกสารแนบ คลิก
8/1/2562
เปิดอ่าน 126
 
๒๕๘. โครงการค่าย Army Summer Camp 2019
27/12/2561
เปิดอ่าน 192
 
๒๕๗.ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรม เข้าสู่ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
26/12/2561
เปิดอ่าน 293
 
๒๕๖. ขอเชิญชมบันทึกเทปเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทาง การดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตสำนึกเยาวชนไทย วิถีพุทธ
ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14/12/2561
เปิดอ่าน 225
 
๒๕๕.ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๑
7/12/2561
เปิดอ่าน 26919
 
๒๕๔. บันทึกความสำเร็จ โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
6/12/2561
เปิดอ่าน 636
 
๒๕๓. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา โครงการ "GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี ๒๕๖๑
6/12/2561
เปิดอ่าน 575
 
๒๕๒. แจ้งชื่อเว็บไซต์การบันทึกเทปเกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561
29/11/2561
เปิดอ่าน 338
 
๒๕๑. เชิญประชุมปฏิบัติการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
รายละเอียด ดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 578
 
๒๕๐. สรุปผลการสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดดังแนบ
25/9/2561
เปิดอ่าน 424
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู