รายชื่อโรงเรียนสมัครเข้าร่วมคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๕

รายชื่อโรงเรียนสมัครเข้าร่วมคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๕ จำนวน ๑๔๑ โรงเรียน
ภาค ๑
 
ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด
แจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร
วัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี
สังข์อ่ำวิทยา ปทุมธานี
แย้มสะอาดรังสิต ปทุมธานี
วัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) สมุทรปราการ
อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สมุทรปราการ
วัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) สมุทรปราการ
ภาค ๒
 
ที่ โรงเรียน จังหวัด
วัดมเหยงค์ พระนครศรีอยุธยา
วัดทางยาว พระนครศรีอยุธยา
วัดสีกุก(สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) พระนครศรีอยุธยา
วัดจุฬามณี(ชุณหะจันทนประชาสรรค์) พระนครศรีอยุธยา
วัดตาลเอน(โศภนชนูปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา
ชุมชนวัดกำแพง พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์แตงใต้(ปัญญานุวัตรวิทยา) พระนครศรีอยุธยา
ลาดงาวิทยาคม(ปลั่ง ฤกษ์จารี) พระนครศรีอยุธยา
ภาค ๓
 
ที่ โรงเรียน จังหวัด
ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ ลพบุรี
อนุบาลท่าวุ้ง ลพบุรี
ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) สิงห์บุรี
บ้านป่าอ้อ อุทัยธานี
บ้านบุ่งอายเจี้ยม อุทัยธานี
บ้านหนองฝาง อุทัยธานี
บ้านหนองจิกยาว อุทัยธานี
อนุบาลบ้านไร่ อุทัยธานี
ภาค ๔
 
ที่ โรงเรียน จังหวัด
ประชารักษ์ศึกษา กำแพงเพชร
บ้านพรหมมาสามัคคี กำแพงเพชร
วังโป่งพัฒนา กำแพงเพชร
บ้านทุ่งเศรษฐี กำแพงเพชร
วัดพนมเศษ นครสวรรค์
วัดท่าบัวทอง พิจิตร
วัดหนองก่อไผ่ พิจิตร
บ้านยางสามต้น พิจิตร
บ้านท่าพล(ท่าพลวิทยาคาร) เพชรบูรณ์
 
 ภาค ๕
 
ที่ โรงเรียน จังหวัด
บ้านหนองบัว ตาก
บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ตาก
วัดวังอิทก พิษณุโลก
วัดบึงบอน พิษณุโลก
บ้านหนองกะท้าว พิษณุโลก
บางระกำวิทยศึกษา พิษณุโลก
บ้านหนองน้ำสร้าง พิษณุโลก
บ้านคลองเตย พิษณุโลก
อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) อุตรดิตถ์
๑๐ บ้านท่าสัก อุตรดิตถ์
๑๑ บ้านหาดสองแคว อุตรดิตถ์
๑๒ โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) อุตรดิตถ์
ภาค ๖
 
ที่ โรงเรียน โรงเรียน
ริมวัง 2 เชียงราย
บ้านสันต้นดู่ เชียงราย
บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง เชียงราย
ป่าตึงพิทยานุกูล เชียงราย
บ้านถ้ำ เชียงราย
บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) แพร่
บ้านดอนแก้ว ลำปาง
 
 ภาค ๗
 
ที่ โรงเรียน จังหวัด
บ้านแม่สา เชียงใหม่
นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่
บ้านต้นผึ้ง เชียงใหม่
วัดบวกครกเหนือ เชียงใหม่
ชุมชนดอยเต่า เชียงใหม่
บ้านหนองไคร้ เชียงใหม่
บ้านห้วยบง เชียงใหม่
ภาค ๘
 
ที่ โรงเรียน จังหวัด
๑.        เซกา บึงกาฬ
๒.        บึงกาฬ บึงกาฬ
๓.        โซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ
๔.        บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สกลนคร
๕.        บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) สกลนคร
๖.        บ้านภูตะคาม สกลนคร
๗.        ชุมชนส่องดาว สกลนคร
๘.        บ้านหนองผือ หนองคาย
๙.        บ้านหนองเดิ่น หนองคาย
๑๐.    บ้านเทพประทับ หนองคาย
๑๑.    โคกคอนวิทยาคม หนองคาย
๑๒.    ฝางพิทยาคม หนองคาย
๑๓.    อนุบาลศรีเชียงใหม่ หนองคาย
๑๔.    บ้านเชียงดีกุดเซือม อุดรธานี
๑๕.    ร่มเกล้า ๒ อุดรธานี
 
 ภาค ๙
 
ที่ โรงเรียน โรงเรียน
๑.        บ้านหนองไฮขามเปี้ย ขอนแก่น
๒.        บ้านวังผือ-ขามป้อม ขอนแก่น
๓.        บ้านโนนข่า ขอนแก่น
๔.        บ้านนาดีศรีสุข มหาสารคาม
๕.        บ้านนาโพธิ์ มหาสารคาม
๖.        บ้านโสกกาว มหาสารคาม
๗.        บ้านห้วยแคนโนนสูง มหาสารคาม
๘.        บ้านหัวช้าง มหาสารคาม
๙.        บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ มหาสารคาม
๑๐.    บ้านวังยาววิทยายน มหาสารคาม
๑๑.    บ้านแพงหนองเหนือ มหาสารคาม
๑๒.    บ้านโนนนกหอ มหาสารคาม
๑๓.    บ้านหนองนาไร่เดียว มหาสารคาม
๑๔.    บ้านค้อ มหาสารคาม
๑๕.    ชุมชนบ้านลาด มหาสารคาม
๑๖.    ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม
๑๗.    บ้านหนองแหน มหาสารคาม
๑๘.    บ้านจาน ร้อยเอ็ด
๑๙.    บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
๒๐.    บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
 
ที่ โรงเรียน จังหวัด
บ้านปอแดงโคกสะอาด ยโสธร
บ้านหนองเทา อุบลราชธานี
บ้านพระเสาร์ ยโสธร
บ้านหนองบัวตาคง ศรีสะเกษ
ภาค ๑๑
 
ที่ โรงเรียน จังหวัด
สะแกราชวิทยาคม นครราชสีมา
บ้านหนองจานใต้ นครราชสีมา
บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ นครราชสีมา
เหลืองพนาวิทยาคม บุรีรัมย์
บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
ร่มเกล้าบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์
สิงหวิทยาคม บุรีรัมย์
บ้านอ้อประชาสามัคคี นครราชสีมา
 
 
ภาค ๑๒
 
ที่ โรงเรียน จังหวัด
วัดทุ่งยายชี ฉะเชิงเทรา
บ้านคลองผักขม สระแก้ว
 

ภาค ๑๓
 
ที่ โรงเรียน จังหวัด
บ้านคลองมะนาว ตราด
 
 
 ภาค ๑๔
 
ที่ โรงเรียน จังหวัด
๑.        วัดเบญพาด กาญจนบุรี
๒.        กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
๓.        วัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม) นครปฐม
๔.        วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) นครปฐม
๕.        กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลายมัธยม)
นครปฐม
๖.        วัดบึงลาดสวาย นครปฐม
๗.        โพรงมะเดื่อวิทยาคม นครปฐม
๘.        วัดใหม่ห้วยลึก (บุญญานุสาสน์ประชาสรรค) นครปฐม
๙.        วัดดอนขนาก นครปฐม
๑๐.    วัดไร่ขิง นครปฐม
๑๑.    สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี
๑๒.    ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี
๑๓.    บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุรี
๑๔.    อนุบาลวัดดงตาล(วโรสุธาประชาสรรค์) สุพรรณบุรี
๑๕.    สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี
๑๖.    วัดหนองโรง สุพรรณบุรี
 
 ภาค ๑๕
 
ที่ โรงเรียน จังหวัด
วัดหว้า เพชรบุรี
วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิต 5) ราชบุรี
วัดดอนกระเบื้อง
(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
ราชบุรี
 
 ภาค ๑๖
ที่ โรงเรียน จังหวัด
บ้านแพรกแห้ง ชุมพร
วัดชลธาราม นครศรีธรรมราช
บ้านทุ่งชน นครศรีธรรมราช
วัดกลาง นครศรีธรรมราช
วัดสุธรรมาราม นครศรีธรรมราช
วัดประดู่หอม นครศรีธรรมราช
วัดพระเพรง นครศรีธรรมราช
อนุบาลขวัญยืน สุราษฎร์ธานี
 
 ภาค ๑๘
ที่ โรงเรียน จังหวัด
วัดพิกุลทอง พัทลุง
บ่อเกดวิจิตรวิทยา สงขลา
บ้านยางงาม สงขลา
 
 

เขียนเมื่อ 18 สิงหาคม 2557 | อ่าน 1976
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 1708
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
4/6/2561
เปิดอ่าน 3396
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 3278
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/9/2560
เปิดอ่าน 3212
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/9/2560
เปิดอ่าน 2808
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/2/2560
เปิดอ่าน 3325
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/2/2560
เปิดอ่าน 2965
 
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
16/1/2560
เปิดอ่าน 2396
 
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
2/11/2559
เปิดอ่าน 2335
 
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
17/9/2559
เปิดอ่าน 3791
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู