ประกาศผลการคัดเลือกพระผู้เข้ารับการอบรมพระนิเทศวิถีพุทธชั้นนำ

รายชื่อพระนิเทศวิถีพุทธ
ผู้เข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเสนอแนะการพัฒนา
การดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและอบรมพระนิเทศวิถีพุทธ
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 
ที่ ชื่อ – ฉายา วัด จังหวัด
๑.      พระนิติโรจน์  ญาณสํวโร หนองสะแก บุรีรัมย์
๒.      พระอรัญ   กนฺตจารี ลาดยาว นครสวรรค์
๓.      พระระพีพัฒน์   สณฺหาสภวาที กลางบุรี ขอนแก่น
๔.     พระสิทธิเดช สีลเตโช กลาง ชลบุรี
๕.     พระมหาเทวประภาส   วชิรญาณเมธี คุ้งตะเภา อุตรดิตถ์
๖.      พระอ๋อน   ถาวโร สุวรรณารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
๗.     พระครูวินัยธรวรวงศ์มุนี     ธมฺมโชติ ลำนาว นครศรีธรรมราช
๘.      พระเรวัฒน์   ชยากโร โพธาวาส สุราษฎร์ธานี
๙.     พระครูใบฎีกามงคล   อคฺคธมฺโม โพธาวาส สุราษฎร์ธานี
๑๐. พระทรงศักดิ์   ภทฺทธมฺโม วัดลาดปลาเค้า กรุงเทพมหานคร
๑๑. พระสมุห์สมชาย   จีรปุญฺโญ คุ้งตะเภา อุตรดิตถ์
๑๒. พระมหาภูชิต   สิริปญฺโญ           แหลมสุวรรณาราม    สมุทรสาคร  
๑๓. พระบัณฑิต ปญฺญาวุธโท พลับพลา นนทบุรี
๑๔. พระครูอดุลกาญจนธรรม วัดทุ่งโป่งบูชาธรรม กาญจนบุรี
๑๕. พระชาติชาย  สุทฺธาโภ ถ้ำเขามุสิเชิดชูธรรม กาญจนบุรี
๑๖. พระณัฐภพ ขนฺติโก ไผ่เหลือง นนทบุรี
๑๗. พระอธิการธงชัย   วชิรญาโน หนองปรือน้อย ฉะเชิงเทรา
๑๘. พระมหาวิไล   รวิวณฺโณ ป่าเลย์ไลยก์ สุพรรณบุรี
๑๙. พระมหาสุริยงค์   สุริยวณฺโณ จันทร์ อ่างทอง
๒๐. พระมหาสุรพล   สุตกวี นครสวรรค์ นครสวรรค์
๒๑. พระมหานเรศ อินฺทวีโร วัดไผ่เหนือ ลำปาง
๒๒. พระมนูญ   วรธมฺโม แม่คำ เชียงราย
๒๓. พระกิตฺติภูมิ   วชิรกิตฺติโก ควนอุโบสถ นครศรีธรรมราช
๒๔. พระภูมิสิษฐ์  ปิยสีโล เทพนิมิต อุทัยธานี
๒๕. พระกฤษณุวัฒน์  กิตฺติธมฺโม ปูรณาวาส กรุงเทพมหานคร
๒๖. พระเปรม  โชติปญฺโญ สิงหวนาราม นครราชสีมา
๒๗. พระมหาสัญชัย  ชาตเมธี ภูเขาทอง นครราชสีมา
๒๘. พระมหาณัฐพร  กุสลจิตฺโต โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
๒๙. พระดนัย  ธีรวํโส วังตะเคียน ปราจีนบุรี
๓๐. พระมหาวัชรินทร์  วชรินฺโท เจดีย์แดง ศรีสะเกษ
๓๑. พระครูสุเมธธรรมสาร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น
๓๒. พระอัครเดช  โชติญาโณ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น
๓๓. พระอาคม  คมฺภีรธมฺโม มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น
๓๔. พระมหาสุรินทร์ ปสิทฺธิเมธ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น
๓๕. พระธีรพงษ์  นรินฺโท มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น
๓๖. พระมหาอานนท์  นิรุตฺติธมฺโม มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น
๓๗. พระศุภกร  พุทฺธรกฺขิโต หนองบัวหิ่ง ราชบุรี
๓๘. พระสมบัติ  ชวโน ช้าง พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.vitheebuddha.com

เขียนเมื่อ 17 มกราคม 2557 | อ่าน 1443
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ข่าวโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 1373
 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รอบที่ 1
4/6/2561
เปิดอ่าน 3062
 
การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
30/10/2560
เปิดอ่าน 2956
 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
11/9/2560
เปิดอ่าน 2890
 
ประกาสผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘
11/9/2560
เปิดอ่าน 2488
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
27/2/2560
เปิดอ่าน 3004
 
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 เพื่อรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 2
14/2/2560
เปิดอ่าน 2717
 
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
16/1/2560
เปิดอ่าน 2143
 
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา
2/11/2559
เปิดอ่าน 2081
 
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
17/9/2559
เปิดอ่าน 3494
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู