ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๖ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐

ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๖
การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐
May 21-22, 2013 (B.E.2556)

เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติและสำนักงานประจำภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔) ดังนั้น วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นในปี ๒๕๔๓ ด้วยความร่วมมือของชาวพุทธทุกนิกาย เพื่ออนุวัตรตามมติที่ประชุมสหประชาชาติ พวกเราจาก ๘๗ ประเทศและภูมิภาค จึงได้มาร่วมกันฉลองวันประสูติ วันตรัสรู้ วันดับขันธปรินิพพาน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ดังเช่นหลายปีที่ผ่านมา งานฉลองจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลไทย ภายใต้ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย

ในช่วงที่มีงานฉลองวิสาขบูชา ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พวกเราได้มาร่วมกันพิจารณาตามหัวข้อการประชุมว่าด้วยเรื่อง “การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก มุมมองพระพุทธศาสนา” อันเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือร่วมกัน ระหว่างองค์กรและปัจเจกบุคคลต่างๆ จากพระพุทธศาสนาทุกนิกาย เมื่อเสร็จสิ้นงานฉลองและงานประชุมที่ประสบผลสำเร็จของพวกเราแล้ว พวกเราได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อยกย่องเชิดชูสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสที่มีพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี สำหรับผลงานที่พระองค์ประสบผลสำเร็จในการยกระดับจิตใจของมวลมนุษย์ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา การพัฒนาจิตใจ และการดูแลรักษาสุขภาพ

๒. เพื่อทำงานด้านการศึกษาสากลในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย โดยเน้นย้ำปัญญาและกรุณาร่วมกัน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงของหลักสูตรการศึกษาแบบสหวิชา และใช้จริยธรรมและความรู้สึกร่วมในชุมชน ในการเข้าถึงความชำนาญการ ทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่มีอยู่แล้ว ในหลักสูตรและรายวิชาในการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาในยุคสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ ที่ให้ทุกคนมีการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง

๓.เพื่อกระตุ้นเตือนผู้นำชาวพุทธ ให้ขยายเพิ่มงานเผยแผ่หลักธรรมที่มีอยู่แล้วไปในการส่งเสริมการศึกษา พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาสังคมและงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้เกิดสันติภาพโลกที่ยั่งยืน

๔.เพื่อเสริมสร้างหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยการไม่เบียดเบียนกัน โดยเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆ ที่กระทบต่อภาวะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ด้วยความเชื่อมั่นอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยตอกย้ำความแน่วแน่ของพวกเรา ที่จะธำรงรักษาความสามัคคีและใช้ขันติธรรม ทางวัฒนธรรมและทางศาสนา โดยยกย่องศักดิ์ศรีของมนุษย์

๕.เพื่อถือโอกาสการรวมตัวกันในงานวิสาขบูชานี้ กระตุ้นเตือนชาวพุทธให้มีการกระทำยิ่งขึ้นไปในการส่งเสริมสันติภาพ ซึ่งถือว่าเป็นคำสอนหลักของพระพุทธเจ้า และโดยเฉพาะในการเผยแผ่พระปัญญาของพระองค์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ในฐานะเป็นพลเมืองโลกที่ร่วมชะตากรรมเดียวกัน

๖.เพื่อเตือนให้ทุกองค์กรทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพียรพยายามพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เน้นย้ำความจำเป็นที่ต้องมีความสมดุลย์ระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๗.เพื่อเพิ่มพูนความเพียรพยายามที่จะเผยแผ่ข่าวสารที่ว่ามวลมนุษยชาติมีภาวะเชื่อมโยงถึงกัน โดยกระตุ้นเตือนปัจเจกบุคคลและองค์กร ให้พัฒนามุมมองของมนุษย์ในฐานะเป็นพลเมืองโลก เมื่อต้องเผชิญเรื่องสำคัญในการทำงานร่วมกัน

๘.เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้สติอย่างถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพ การศึกษา การจัดการ และการพัฒนาชุมชน และ

๙.เพื่อพยายามอย่างที่สุดในการสนับสนุนให้ประชาคมอาเซียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในปี ๒๕๕๘ โดยเรียกร้องให้มีการสร้างเอกภาพในความหลากหลายในประชาคมชาวพุทธ ที่สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกได้เสริมสร้างมา

ปฏิญญากรุงเทพฯ เนื่องในวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

View file in .pdf format click here

Gallery
 
 
Tuesday, 21 May 2013 / UNCC folder3

 
    

เขียนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2556 | อ่าน 1923
เขียนโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

       
 
 
  อ่าน ความรู้คู่คุณธรรม อื่นๆ
 
หลักชาวพุทธ 12 ประการ
ปัจจุบัน ปัญหาสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏชัดในสังคม คือการที่คนมากมายเป็นชาวพุทธกันเพียงในนาม โดยไ
27/1/2559
เปิดอ่าน 5054
 
ระเทศไทยจัดวิสาขโลก ครั้งที่ 15 เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา
16/10/2560
เปิดอ่าน 2031
 
วิปัสสนาเบื้องต้น
30/3/2560
เปิดอ่าน 2730
 
จิตวิทยาการแนะแนวเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติ
21/3/2559
เปิดอ่าน 4849
 
แด่ ยุวชน
แด่ยุวชน....สามสิ่งที่เธอต้องเรียนรู้และฝึกฝนสามประการแรก คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ผสมผสานเข้าไปในชีวิ
27/1/2559
เปิดอ่าน 3334
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกาาและการแนะแนว รุ่นที่๒
22/11/2558
เปิดอ่าน 3342
 
ครุศาสตร์ มจร.เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี สาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
22/11/2558
เปิดอ่าน 3367
 
ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทน ๓๔ ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ ๕๔ วาระที่ ๑๗๔)
2/6/2558
เปิดอ่าน 3811
 
งานวิจัย : กระบวนปลูกฝังค่านิยมการบริโภคด้วยพุทธิปัญญาสำหรับวัยรุ่น
งานวิจัยนี้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ ๑ MCU Congress 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในหัวข้อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและปัญญา
15/3/2558
เปิดอ่าน 4650
 
ธรรมะรับอรุณ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
แผ่นดินนี้ ไม่อาจทำให้เรียบเสมอกันทั้งหมดได้ฉันใด มนุษย์ทั้งหลาย จะทำให้เหมือนทุกคนไม่ได้ฉันนั้น
9/2/2558
เปิดอ่าน 4029
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู