แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ

แบบที่ 1.1 เอกสารอ้างอิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 3 สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธแบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ส่งผลต่อการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (หมายเหตุ: หากโรงเรียนส่งแบบที่ 1.1 โรงเรียนจะทำแบบที่ 1.2 หรือไม่ทำก็ได้ ถือว่าข้อมูลครบแล้ว) โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 รอบ 12 เดือน ประเมิน ณ วันที่ 27 กันยายน 2560 11:54:56 (ภายใน 15 ก.ย.-30 ก.ย.) ที่ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (20) 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม (17) 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ (17) 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม (13) 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม (24) 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน (20) 7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง (11) 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ (19) 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (27) 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี (17) 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา (21) 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง (15) รวม 12 สรุปผล โรงเรียนดำเนินกิจกรรมได้สอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ครบ 12 ประการ ไม่ครบ ผู้รายงานข้อมูล ผู้รับรองข้อมูล (นางสุภิญญา พ้นภัยพาล) (นายวัชระ บุบผามาศ) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) โทรศัพท์. 038-273174 โทรศัพท์. 038-273174

เขียนเมื่อ 27 กันยายน 2560 | อ่าน 562
เขียนโดย โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 2388
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1311
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 3230
 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ “ค่ายนักเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ”
6/12/2561
เปิดอ่าน 22
 
การอบรมพัฒนาครู บุคลากรวิถีพุทธ ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
5/11/2561
เปิดอ่าน 105
 
กิจกรรมก่อนเรียน
6/10/2561
เปิดอ่าน 135
 
สุขใจได้บุญ ทุกวันพระ
29/9/2561
เปิดอ่าน 139
 
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
15/9/2561
เปิดอ่าน 159
 
กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
13/9/2561
เปิดอ่าน 146
 
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ
8/9/2561
เปิดอ่าน 277
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู