สวดมนต์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

คณะครูได้นำนักเรียนเข้าห้องประชุมเพื่อสวดมนต์ไหว้พระ ในชั่วโมงสุดท้ายของทุกวันศุกร์ ณ หน้าอาคารเรียนโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้ำตกสายรุ้ง) กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายปีแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาตามภาระหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี

กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนทุกชั้น ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ป.6 โดยจัดตารางเรียนไว้ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง คือในชั่งโมงสุดท้ายของทุกวันศุกร์ โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่หนึ่ง...สวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ ช่วงที่สอง...เป็นช่วงการอบรมนักเรียน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา, การปลูกฝังคุณงามความดี, การมีจิตสาธารณะ, และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์....สัปดาห์นี้ นางสาวเพชรนภา ไพโรจน์ ทำหน้าที่ครูเวรอบรมศีลธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน....

 

   
  เขียนเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิด 12 | โดย โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ (น้ำตกสายรุ้ง)
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู