กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (477)
ภาคเหนือ (2,422)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,744)
    กาฬสินธุ์ (501)
    ขอนแก่น (746)
    ชัยภูมิ (615)
    นครพนม (432)
    นครราชสีมา (1,134)
    บึงกาฬ (182)
    บุรีรัมย์ (893)
    มหาสารคาม (612)
    มุกดาหาร (64)
    ยโสธร (395)
    ร้อยเอ็ด (674)
    เลย (348)
    ศรีสะเกษ (455)
    สกลนคร (635)
    สุรินทร์ (729)
    หนองคาย (265)
    หนองบัวลำภู (329)
    อำนาจเจริญ (124)
    อุดรธานี (718)
    อุบลราชธานี (893)
ภาคกลาง (4,380)
ภาคตะวันออก (1,440)
ภาคตะวันตก (1,433)
ภาคใต้ (1,832)

รวม 22,728 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 22/10/2561
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
10651   โรงเรียนตะวันชัยวิทยา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 21 ธันวาคม 2554 22:55:53
10652   โรงเรียนบ้านพรานอ้น
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 21 ธันวาคม 2554 22:48:34
10653   โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 21:48:12
10654   โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 21:14:39
10655   โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:18:51
10656   โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
ยโสธร
สพม.เขต 28 ยโสธร 21 ธันวาคม 2554 20:13:55
10657   โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
ร้อยเอ็ด
สพม.เขต 27  21 ธันวาคม 2554 19:29:34
10658   โรงเรียนบ้านหนองกา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 19:25:01
10659   โรงเรียนบ้านระเวียง รัตนกิจวิทยา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 18:40:52
10660   โรงเรียนบ้านเฉนียง
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 18:39:52
10661   โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 18:39:27
10662   โรงเรียนบ้านนาสีนวล
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 18:25:14
10663   โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 17:40:29
10664   โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 17:06:14
10665   โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 16:52:39
10666   โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 16:51:07
10667   โรงเรียนบ้านกุดไผ่
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:57:44
10668   โรงเรียนบ้านบ่อทอง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:57:39
10669   โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 15:52:59
10670   โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:52:40
10671   โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:48:26
10672   โรงเรียนชุมชนบ้านโสก
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:48:04
10673   โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:41:26
10674   โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:40:30
10675   โรงเรียนบ้านหาญ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 15:28:22
10676   โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:26:33
10677   โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:23:12
10678   โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:21:12
10679   โรงเรียนบ้านนากระแต้
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:07:41
10680   โรงเรียนบ้านโคกศรี
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:03:53
10681   โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:02:17
10682   โรงเรียนบ้านเวินพระบาท
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:00:21
10683   โรงเรียนบ้านเมืองแก
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:48:29
10684   โรงเรียนบ้านหินดาด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 14:43:48
10685   โรงเรียนบ้านบุ่ง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:38:31
10686   โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 14:32:47
10687   โรงเรียนบ้านโนนแดง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 14:32:26
10688   โรงเรียนบ้านแพงโคก
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:08:45
10689   โรงเรียนเพียงหลวง 10
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:07:08
10690   โรงเรียนบ้านโพนงาม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:05:22
10691   โรงเรียนบ้านน้อยทวย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:53:00
10692   โรงเรียนบ้านหัวยหัน
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:51:18
10693   โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุ
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:49:26
10694   โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:44:27
10695   โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 21 ธันวาคม 2554 13:42:56
10696   โรงเรียนบ้านกุดเวียน
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:39:31
10697   โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 21 ธันวาคม 2554 13:37:42
10698   โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:37:39
10699   โรงเรียนวัดพุทโธวาท
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:32:58
10700   โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:29:56


ทั้งหมด 10,744 รายการ 214 / 215
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู